skautIS    Rádcovský rozcestník    Rovernet    Křižovatka    Skaut.cz    www.SkautOtrokovice.org    skautský Blog    Facebook   


»skauting «

| skauting

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk třeba sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit, sjíždět vodu a mnoho dalších věcí. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne jen pozorovatelem…| Junák- český skaut, z. s.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož po- sláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osob nosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Junák má dnes (2018) 60 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Svou činností a výchovou si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí a respektovaných organizací. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata v několika věkových kategoriích.

| dělení

Junák se dělí do oddílů tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí, jsou to:

Benjamínci (5 - 7 let)
Vlčata a Světlušky (7 - 11 let)
Skauti a Skautky (12 - 15 let)
Roveři a Rangers (16+ let)

Každý oddíl je rozdělen do družin. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, chlapci jsou sdruženi ve smečkách vlčat a jejich družinám se říká šestky. Starší chlapci a děvčata tvoří oddíly, které jsou rozdělené do družin. Družinový systém je jedním ze základních prvků výchovy Junáka. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka kteří připravují program společně s vedoucím oddílu. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

| mezinárodní organizace

Junák je členem světových organizací WOSM (World Organization of Scouts Movement), WAGGGS (World Assosiation of Girl Guides and Girl Scouts) sdružujících více něž 40 miliónů členů. Skauting dnes existuje ve 216 zemích světa.

| poslání

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

| řízení

Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly dětí a kluby dospělých - oldskautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů. Na regionálních úrovních pracují krajské a okresní rady Junáka. Ty také na tři roky volí příslušný krajský či okresní sněm. Vrcholným orgánem Junáka je Valný sněm a Náčelnictvo. Výkonným orgánem je Výkonná rada Junáka v čele se starostou. Mimo tuto organizační strukturu stojí "jednotky se speciálním výchovným zaměřením", jako je například Hlavní kapitanát vodních skautů, Klub skautských sběratelů nebo Tiskové a distribuční centrum.

| historie

Skauting vznikl v Anglii v roce 1907. Jeho zakladatelem byl lord Robert Baden-Powell. V roce 1911 ho do Československa přivezl prof. A.B.Svojsík. O rok později se koná první skautský tábor a český skauting získává svůj tradiční název - Junák.
Činnost Junáka byla celkem třikrát násilně přerušena. Poprvé za druhé světové války Němci. Podruhé v roce 1950. Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích. Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací. Na přelomu let 1989 a 1990 skautská organizace obnovila svoji činnost. Rychle se začlenila do mezinárodních struktur. V souvislosti s rozdělením Československa se rozdělila i junácká organizace, vznikl Slovenský skauting a Junák - svaz skautů a skautek ČR. V roce 2014 pak Valný sněm zvolil nový název Junák - český skaut, z.s.2003 - 2020 © Junák- český skaut , středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s. 724.08 otrokovice@skaut.cz Aktualizace: 25.3.2019 Administrace


KAMARÁDI . PŘÍRODA . DOBRODRUŽSTVÍ . CHARAKTER


Naši činnost podporuje Město Otrokovice